Kontrata Kolektive e Punës 2023-2027

Më datë 09.06.2023, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, u nënshkrua kjo Kontratë Kolektive Pune, ndërmjet:
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS), perfaqësuar nga ministri znj. Evis Kushi, njëra palë;

dhe

Federatës së Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës te Shipërisë (FSASH), përfaqësuar nga Kryetari,
Kryetari z. Isa Rekaj;

Sindikatës së Pavarur te Arsimit te Shipërise (SPASH), përfaqësuar nga presidenti z. Nevrus
Kaptelli;

3641-1-Kontrata-Kolektive-e-Punes

Kjo Kontratë Kolektive i shtrin efektet e saj mbi te punësuarit ne sistemin arsimor parauniversitar publik, te cilët janë në varësi të Zyrave Vendore te Arsimit Parauniversitar (ZVAP) si: mësuesit e klasave përgatitore, mësuesit e arsimit fillor, mësuesit e arsimit te mesëm të ulët, mësuesit e arsimit te mesëm te larte, drejtuesit e institucioneve arsimore parauniversitare publike.

Kjo Kontrate Kolektive do të zbatohet nga data e nënshkrimit te saj deri me 31 dhjetor 2027.

Marredhëniet kontraktuale midis palëve, edhe mbas përfundimit të afatit të kësaj kontrate kolektive, vazhdojnë të rregullohen nga dispozitat e kësaj të fundit deri në nënshkrimin e kontratës së re kolektive.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *