Mesazh nga Drejtoresha Europiane e ETUCE Susan Flocken për vitin 2023

Viti 2023 ka nisur vërtet për shumë kolegë me aksione dhe grevatë forta për paga dhe kushte më të mira pune dhe për respektimine të drejtave sindikale. Sindikatat e arsimit në të gjithë Evropënpo kërkojnë nga publiku që të njohë vlerën e profesionit tëmësuesit. ETUCE, Komiteti i Sindikatave Europiane të Arsimit, u bën thirrje qeverive dhe autoriteteve arsimore që të garantojnënjë profesion tërheqës të mësimdhënies që bazohet në arsimcilësor, publik dhe të mirë financuar.

Në botën tonë, në mes të krizave të ndryshme, këto kërkesa janëtë nevojshme sepse kemi nevojë për ndryshim.

– Pandemia e COVID-19 ka shkaktuar pasoja për të gjithë; nëarsim, mësuesit dhe nxënësit vuajnë nga pasojat;

– Rritja e çmimeve të ushqimeve, banesave dhe energjisë dheinflacioni dyshifror në shumë vende ka gërryer pagat tashmëmodeste të mësuesve.

– Shumë vende në Europë dëshmojnë një mungesë të madhemësuesish, ndërsa përpiqen të rekrutojnë profesionistë tëmësimdhënies dhe të mbajnë mësuesit me përvojë.

– Rritja e digjitalizimit në arsim reflekton ndikimin e tij në rritjenë jetën tonë të përditshme dhe shumë kompani private shpeshpërfitojnë nga arsimi si një mundësi për të përfituar në dëm tëstudentëve, veçanërisht të atyre me prejardhje të pafavorizuarasocio-ekonomike dhe me nevoja të veçanta arsimore, të cilëtrrezikojnë të lihen pas.

Po ushtrohet gjithnjë e më shumë presion mbi demokracinë, diversitetin dhe sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave tënjeriut, duke rrezikuar autonominë profesionale të mësuesve, sidhe barazinë dhe përfshirjen në dhe përmes arsimit.

Mesazhi ynë për politikanët dhe vendimmarrësit është i qartë: Qeveritë duhet të investojnë më shumë në arsimin publik dhe tësigurojnë paga të drejta dhe të denja, pensione si dhe kushte tëshëndetshme dhe të sigurta pune për të mbajtur mësues me përvojë në profesion dhe për ta bërë mësimdhënien një rrugë tëqëndrueshme karriere për profesionistët e rinj të talentuar.

Arsimi është një e mirë publike dhe qasja në arsim cilësor ështënjë parakusht për të siguruar përfshirje dhe barazi. Përfitimi dheprivatizimi i përshpejtuar i shoqëruar me hezitimin për tësiguruar fonde të mjaftueshme publike për arsimin janë njëkërcënim për vlerat demokratike mbi të cilat bazohet shoqëriajonë. ETUCE u kërkon politikanëve dhe qeverive të mbajnëpërgjegjësi për veprimet e tyre.

ETUCE punon drejt ndryshimeve sociale dhe si reagim ndajemergjencës klimatike, kërkon hapa të guximshëm për të sjellënjë pikë kthese për të adresuar sfidat e shoqërisë sonë dhe për tësiguruar që arsimi të mbetet i aksesueshëm për të gjithë. Atyreqë dëshirojnë të përfitojnë nga arsimi u bëjmë thirrje që arsiminuk shitet!

Si sindikata të arsimit, ne jemi udhëheqës të ndryshimit. Ne punojmë së bashku për të formuar të ardhmen e arsimit në nivelkombëtar, rajonal dhe vendor dhe në mbarë Evropën. Politikëbërja demokratike mbështetet në dialogun social që ka ndikim, respektin reciprok dhe besimin ndërmjet partnerëvesocialë. ETUCE vazhdon të promovojë demokracinë dhe paqenteksa qëndrojmë në solidaritet me kolegët tanë nga vendet që po kalojnë kohë të pasigurta.

Gjatë këtij viti ne do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtat e mësuesve dhe arsim cilësor. Organizatat anëtare të ETUCE nga e gjithë Evropa do të bëjnë fushatë për të rritur atraktivitetin e profesionit të mësuesit. Së bashku do të sjellim në vëmendjen e politikëbërësve të arsimit, qeverive, punëdhënësve në arsim, studentëve dhe shoqërisë në përgjithësi mungesën e mësuesve qëpo kërcënon cilësinë e arsimit dhe në disa vende edhe ofriminthemelor të arsimit.

Të gjitha organizatat anëtare të ETUCE do të kontribuojnë, do tëangazhohen dhe do të krijojnë nisma vendore për të promovuardhe ngritur statusin e profesionit të mësuesit.

Mezi pres fushatën tonë të përbashkët dhe ju uroj gjithë të miratpër këtë vit të ri dhe frymëzim për të udhëhequr rrugën drejt njëtë nesërme më të mirë për mësuesit!

SUSAN FLOCKEN.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *